ADMIN    
     
     
รหัสประจำตัว_  
รหัสผ่าน_  
ปีการศึกษา_  
** รหัสผ่านใช้ ปีเดือนวันของวันเกิด เช่น เกิด พ.ศ.2520 เดือน มกรคม วันที่ 1 ให้ใส่ 25200101 **
** หรือใช้รหัสเดียวกับการใช้งานระบบเช็คเวลางาน nettime **
 
สำหรับคณบดี หัวหน้าสาขาเข้าดูข้อมูลแบบรายงานการปฏิบัติงานอาจารย์ประจำ
 
 
 
       
       
       
COMPUTER SERVICE 1149