สำหรับคณบดีและหัวหน้าสาขา
     
รหัสประจำตัว_  
รหัสผ่าน_  
ปีการศึกษา_  
** ใช้รหัสผ่านเดียวกับการดูผลประเมินการสอน **
       
กลับไปหน้ากรอกข้อมูล Portfolio
       
COMPUTER SERVICE 1149