เปลี่ยน Password Wi-Fi / E-mail

ชื่อผู้ใช้ หรือ Email :
Password ปัจจุบัน :
Password ใหม่ :
Password ใหม่ (อีกครั้ง) :
 

คำแนะนำในการตั้งรหัสผ่าน

1 ควรมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรหรือมากกว่านั้น
2 ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ใน 3

- ตัวอักษร (a-z, A-Z)
- ตัวเลข (0-9)